Huỳnh, Thị Bích Lệ, Thị Thúy Lê, Thị Ngọc Ánh Huỳnh, và Thị Tuyết Thu Hồ. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH THIẾU HỤT ENZYME GLUCOSE 6 PHOSPHAT DEHYDROGENASE Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ ĐÀ LẠT ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 58 (Tháng Tư 15, 2023): 174-180. Truy cập Tháng Hai 23, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/708.