Hoàng, Thị Minh Hòa, Thị Đoan Trinh Nguyễn, và Phan Uyển Nhi Nguyễn. “KHẢO SÁT TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN GÂY VIÊM PHỔI THƯỜNG GẶP TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 58 (Tháng Tư 15, 2023): 167–173. Truy cập Tháng Tư 19, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/707.