Nguyễn, Thị Đoan Trinh, Thị Lan Phương Phan, Thị Minh Hòa Hoàng, và Huy Hoàng Nguyễn. “ĐẶC ĐIỂM GÂY BỆNH VÀ TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA PSEUDOMONAS AERUGINOSA TẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 58 (Tháng Tư 15, 2023): 159-166. Truy cập Tháng Năm 28, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/706.