Lưu, Thị Thủy, Thị Hoàng Oanh Trần, và Thị Hoài Thanh Đỗ. “TRẢI NGHIỆM THAM GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHOẺ ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 58 (Tháng Tư 15, 2023): 145-151. Truy cập Tháng Hai 27, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/704.