Huỳnh, Thị Ly, Thị Ân Nhân Nguyễn, và Thị Thế Đinh. “ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ HỌC TRỰC TUYẾN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 58 (Tháng Tư 15, 2023): 138–144. Truy cập Tháng Sáu 16, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/703.