Trần, Thị Thúy Nga, Hương Ly Lê, Thanh Quang Nguyễn, Thị Thu Trang Nguyễn, và Quế Hương Trần. “VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA INTERLEUKIN 6 TRONG COVID-19”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 58 (Tháng Tư 15, 2023): 103–113. Truy cập Tháng Sáu 18, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/699.