Trần, Thị Ngọc Anh, và Văn Tường Phan. “THỰC TRẠNG GHI HỒ SƠ BỆNH ÁN NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT NĂM 2022”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 58 (Tháng Tư 15, 2023): 79–86. Truy cập Tháng Tư 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/697.