Phạm, Thị Ánh Huy`, và Hải Thủy Nguyễn. “ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG KIỂM SOÁT BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THEO KHUYẾN CÁO CỦA HIỆP HỘI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG HOA KỲ NĂM 2021 TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 CAO TUỔI ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 58 (Tháng Tư 15, 2023): 56-63. Truy cập Tháng Hai 23, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/694.