Dương, Thị Kim Hoa, Thị Minh Quyên Phạm, và Thị Hồng Lĩnh Ngô. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TRẦM CẢM Ở PHỤ NỮ THAI NGHÉN NGUY CƠ CAO ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI ĐÀ NẴNG ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 58 (Tháng Tư 15, 2023): 48-55. Truy cập Tháng Hai 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/693.