Nguyễn, Đình Phương Thảo, Thị Hiền Mai, và Thị Thu Huyền Lư. “TUỔI MÃN KINH VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI CÁC YẾU TỐ KINH TẾ XÃ HỘI Ở PHỤ NỮ MÃN KINH ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN-NHI ĐÀ NẴNG ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 58 (Tháng Tư 15, 2023): 41-47. Truy cập Tháng Hai 23, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/692.