Lâm, Đức Tâm, Thị Kim Thoa Phạm, Kim Phụng Quan, Thị Ánh Trinh Võ, Tấn Hưng Nguyễn, Thị Thư Nguyễn, Thị Gái Lê, Thị Thúy Hằng Ngô, và Thanh Điền Đoàn. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 58 (Tháng Tư 15, 2023): 34-40. Truy cập Tháng Hai 23, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/691.