Hà, Phước Hoàng, Thị Thu Trâm Phan, Thị Ngọc Tú Nguyễn, Thị Hà Vy Nguyễn, và Khả Cảnh Hồ. “HIỆU QUẢ CỦA MẶT NẠ THANH QUẢN I-GEL TRONG GÂY MÊ ĐỂ CẮT TÚI MẬT NỘI SOI ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 58 (Tháng Tư 15, 2023): 6-13. Truy cập Tháng Hai 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/686.