Nguyễn, Thanh Bình, Thị Hồng Tuyến Nguyễn, Minh Hữu Lê, Tấn Đạt Nguyễn, và Quốc Sĩ Huỳnh. “KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI PHÒNG BỆNH GIUN ĐŨA CHÓ, MÈO Ở NGƯỜI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 62 (Tháng Bảy 31, 2023): 16–23. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/680.