Đặng , Văn Thắng, và Văn Thởi Đặng. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA TAMSULOSIN TRONG ĐIỀU TRỊ TỐNG SỎI NIỆU QUẢN ĐOẠN CHẬU TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 58 (Tháng Tư 15, 2023): 1-5. Truy cập Tháng Năm 29, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/666.