Nguyen, Thi Ngoc Han, Thi Thuy An Hoang, Thuy Khanh Doan Mai, Thi Dung Phan, Thi Hong Dao Ho, Thai Thong Nguyen, Tri Dien Lu, và Thi Thuy Trang Duong. “KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PRACTICE OF HAND HYGIENE AMONG NURSING STUDENTS AT CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 5 (Tháng Ba 30, 2023): 120–125. Truy cập Tháng Sáu 18, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/650.