Dang, Quang Vinh, Vinh Quang Dang, Thi Thanh Hoa Ngo, Pham Truc Thanh Nguyen, Thi Nhu Y Nguyen, và Tuyet Nhung Nguyen. “DENTAL CARIES AND ORAL HYGIENE STATUS AMONG STUDENTS AT VO TRUONG TOAN ELEMENTARY SCHOOL, NINH KIEU DISTRICT, CAN THO CITY IN 2021”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 5 (Tháng Ba 30, 2023): 98–104. Truy cập Tháng Sáu 16, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/647.