Le, Vu Phuong Khanh, Le Nghia Hiep Huynh, và Thi Ngoc Man Bui. “SOCIOECONOMIC FACTORS ASSOCIATED WITH TOOTH EXTRACTION AT CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY HOSPITAL IN 2021 ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 5 (Tháng Ba 30, 2023): 91-98. Truy cập Tháng Chạp 6, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/646.