Vo, Le Quang Tri, Van Phuc Tran, Thi Minh Ngoc Nguyen, Huynh Kieu My Nguyen, Van De Tran, và Kieu Anh Tho Pham. “SLEEP QUALITY AND ASSOCIATED FACTORS AMONG THIRD-YEAR MEDICAL STUDENTS AT CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 5 (Tháng Ba 30, 2023): 29-35. Truy cập Tháng Chạp 8, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/637.