Nguyễn, Phú Vinh, Thy Nhạc Vũ Hoàng, Đoàn Thảo Quyên Nguyễn, Văn Lườm Trần, Thị Thanh Hằng Nguyễn, và Phú Toàn Nguyễn. “PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2021-2022 ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 62 (Tháng Bảy 31, 2023): 65-75. Truy cập Tháng Hai 28, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/621.