Khưu, Quang Hiệp, Thúy Anh Nguyễn, Phương Nam Nguyễn, Thị Ngọc Nhung Trần, Trung Hiếu Lê, và Thị Trung Ngọc Phan. “ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG PHỤ SAU TIÊM VẮC-XIN ASTRAZENECA CHO MŨI 1 VÀ PFIZER CHO MŨI 2 TẠI CẦN THƠ NĂM 2021”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 61 (Tháng Bảy 12, 2023): 336–342. Truy cập Tháng Bảy 25, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/620.