Võ, Tường Kha. “TỔNG QUAN VỀ Y HỌC THỂ THAO”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 57 (Tháng Hai 28, 2023): 160–176. Truy cập Tháng Bảy 13, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/610.