Nguyễn, Ngọc Chi Lan, Thị Sơn Nguyễn, Thị Trang Võ, Phượng Nhật Quỳnh Huỳnh, và Minh Hoàng Lê. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN THẾ GỢI THÍNH GIÁC TRÊN NGƯỜI BÌNH THƯỜNG GIAI ĐOẠN TRƯỚC VÀ SAU KHI CHÂM HUYỆT THÍNH CUNG, UYỂN CỐT, DƯƠNG TRÌ, KHÂU KHƯ VÀ THÁI KHÊ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 57 (Tháng Hai 28, 2023): 140–146. Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/607.