Phạm, Thị Bé Kiều, Văn Tuấn Nguyễn, Thị Lan Anh Tô, Thị Thùy Trang Dương, và Việt Phương Nguyễn. “CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NHÂN LỰC Y TẾ LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN SỐ 1 CẦN THƠ NĂM 2021”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 61 (Tháng Bảy 17, 2023): 266–272. Truy cập Tháng Bảy 22, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/592.