Nguyễn , Ngọc Triều Dương, Huỳnh Như Phan, Nhật Nam Giang, Thị Hoàng Mỹ Lê, và Thành Trí Võ. “ĐẶC ĐIỂM CHỈ SỐ HỒNG CẦU VÀ ĐIỆN DI HEMOGLOBIN BỆNH ALPHA-THALASSEMIA THỂ NHẸ VÀ BỆNH HEMOGLOBIN H”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 61 (Tháng Bảy 12, 2023): 314–320. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/587.