Dương, Mỹ Linh, và Thị Ngọc Giao Khấu. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XỬ TRÍ THAI KỲ CHUYỂN DẠ KÉO DÀI TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TWG LONG AN NĂM 2021-2022”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 57 (Tháng Hai 28, 2023): 15–21. Truy cập Tháng Sáu 16, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/579.