Lương , Đức Long, Minh Phương Nguyễn, Thị Kim Định Lê, Trần Thanh Thảo Lê, và Thị Thu Loan Hồ. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, MỨC ĐỘ BỆNH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THAI PHỤ MẮC COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 61 (Tháng Bảy 12, 2023): 307–314. Truy cập Tháng Bảy 20, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/574.