Nguyễn, Thị Thúy Quỳnh, Thái Đông Vy Nguyễn, Duy Long Lê, Ngọc Xuân Đài Võ, Thị Thu Thủy Trần, và Thiện Thắng Trần. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 61 (Tháng Bảy 17, 2023): 219–225. Truy cập Tháng Bảy 20, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/567.