Huỳnh , Thị Mỹ Duyên, Kiều Minh Anh Đinh, Thị Yến Nhi Nguyễn, và Thị Kim Tín Đặng. “NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ KHẨU TRANG CHỨA TINH DẦU”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 61 (Tháng Bảy 12, 2023): 63–70. Truy cập Tháng Bảy 20, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/559.