Đinh, Thị Thanh Vy, Mộng Tố Tâm Trần, Hoài Hiếu Võ, Thị Hoàng Yến Phạm, Thị Loan Lê, và Đinh Nga Nguyễn. “ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN VÀ KHÁNG NẤM CỦA CHẾ PHẨM GEL CHỨA CLOTRIMAZOL VÀ TINH DẦU HƯƠNG NHU TRẮNG”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 69 (Tháng Chạp 25, 2023): 1–7. Truy cập Tháng Tư 22, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/545.