Huỳnh , Lê Trọng Tường, Thanh Phong Phạm, Diệu Hiền Trần, và Hoàng Toàn Ngô. “GIÁ TRỊ ĐIỆN TÂM ĐỒ, THANG ĐIỂM WELLs, D-DIMER TRONG CHẨN ĐOÁN THUYÊN TẮC PHỔI”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 61 (Tháng Bảy 12, 2023): 330–335. Truy cập Tháng Bảy 22, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/536.