Lê, Thị Minh Ngọc, Phục Hưng Nguyễn, và Hữu Nhân Nguyễn. “XÂY DỰNG VÀ CHUẨN HÓA THANG ĐO BỘ CÂU HỎI KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ Ý ĐỊNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 61 (Tháng Bảy 17, 2023): 113–120. Truy cập Tháng Bảy 20, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/529.