Võ, Ngọc Trang Đài, Thị Thảo Linh Nguyễn, Huỳnh Ngọc Trân Thái, Văn Minh Nguyễn, Hồng Thái Nguyễn, và Tuấn Kiệt Điều. “KHẢO SÁT KIẾN THỨC – THÁI ĐỘ VỀ RỬA TAY CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA NĂM THỨ BA HỆ CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 61 (Tháng Bảy 17, 2023): 286–292. Truy cập Tháng Bảy 23, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/527.