Trần , Phương Nam, Huy Bằng Nguyễn, Vũ Anh Thi Nguyễn, và Xuân Long Trương. “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC Ở NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 56 (Tháng Giêng 30, 2023): 101-107. Truy cập Tháng Hai 28, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/524.