Hồ , Thanh Nhật Trường, và Hiếu Tâm Huỳnh. “TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM TỤY CẤP DO TĂNG TRIGLYCERID”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 56 (Tháng Giêng 30, 2023): 115–121. Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/511.