Tiền , Trường Hải Đăng, Thành Tài Lê, Vủ Trường Giang Nguyễn, và Huỳnh Tiểu Ngọc Nguyễn. “NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG BỆNH THỦY ĐẬU CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI TẠI HUYỆN VĨNH LỢI TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2021-2022”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 56 (Tháng Giêng 30, 2023): 107–114. Truy cập Tháng Bảy 21, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/509.