Trần , Phương Nam, Huy Bằng Nguyễn, Vũ Anh Thi Nguyễn, và Xuân Long Trương. “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH CHÀY TRƯỚC Ở NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 55 (Tháng Hai 16, 2023): 101–107. Truy cập Tháng Năm 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/506.