Trần, Thanh Hùng, và Hoàng Thúy Phương Trần. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021 ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 56 (Tháng Giêng 30, 2023): 73-79. Truy cập Tháng Mười-Một 28, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/502.