Nguyễn, Thị Minh Hiền, và Linh Nam Trần. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, X QUANG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT GÃY PHỨC HỢP GÒ MÁ BẰNG NẸP VÍT NHỎ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT- ĐỒNG NAI NĂM 2021-2022 ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 56 (Tháng Giêng 30, 2023): 52-58. Truy cập Tháng Chạp 1, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/499.