Nguyễn, Thị Linh Tuyền, Cường Nam Lê, Trần Vân Anh Nguyễn, Thị Thùy Dung Hoàng, và Minh Thông Nguyễn. “BÀO CHẾ DẦU GỘI CHỨA VỎ BƯỞI, BỒ KẾT, HƯƠNG NHU”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 56 (Tháng Giêng 30, 2023): 16-22. Truy cập Tháng Hai 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/494.