Nguyen, Duy Linh, Vu Dang Nguyen, Huu Tai Nguyen, Dinh Thao Trinh, Thi Chi Lan Le, và Thoai Ky Ha. “SUBDURAL HEMATOMA CAUSED BY DURAL ARTERIOVENOUS FISTULA: REPORT OF A RARE MANIFESTATION”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 4 (Tháng Mười 5, 2022): 127–131. Truy cập Tháng Bảy 20, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/482.