Nguyen, Thi Giao Ha, Huynh Trang Vo, Van Lam Nguyen, Minh Tu Hoang, Viet My Pham, Tan Tho Vu, Tin Nghia Tran, Thi Thao Mai Ha, và Nguyen Hong Nhung Tran. “RESEARCH ON SOME ANTHROPOMETRICAL MEASURES AND INDEXES OF FIRST-GRADE PUPILS OF KINH, KHMER, AND CHAMPA ETHNICS IN THE MEKONG DELTA”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 4 (Tháng Mười 5, 2022): 102–108. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/477.