Huynh, Thi My Duyen, và Thi Minh Ngoc Le. “FORMULATION OF CREAM CONTAINING IBUPROFEN 5%”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 4 (Tháng Mười 5, 2022): 81–88. Truy cập Tháng Bảy 13, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/474.