Nguyen, Thi Thuy Trang, Le Bang Nguyen, Nguyen Anh Thu Tran, Thi Ngoc Minh Nguyen, Thi Kim Ngan Lac, Thanh Thao Pham, và Van Ba Huynh. “A STUDY ON CLINICAL, SEROLOGICAL CHARACTERISTICS OF SECONDARY SYPHILIS PATIENTS AT CAN THO HOSPITAL OF DERMATO-VENEROLOGY IN 2021”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 4 (Tháng Mười 5, 2022): 60–65. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/471.