Hua, Thi Ngan Tam, Thi Be Hai Nguyen, Thi Hai Yen Nguyen, Nhu Thao Ngoc Pham, An Khuong Nguyen, Phuc Thinh Huynh, và Trong Nhan Nguyen. “DESCRIPTION AND ANTIBIOTIC RESISTANCE OF BACTERIA ISOLATED FROM SPUTUM SPECIMENS AT CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY HOSPITAL FROM JULY 2021 TO DECEMBER 2021”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 4 (Tháng Mười 5, 2022): 48–54. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/469.