Vi, Thuc, Nguyen Phuong Dai Pham, Nhan Kiet Tran, Huu Duc Truong, Thi Yen Ngoc Nguyen, Thi Ngoc Truc Banh, Hoang Khanh Pham, và Hoang Tin Nguyen. “MEDICAL STUDENT’S MENSTRUAL CYCLE: THE UNKNOWN UNKNOWNS ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 4 (Tháng Mười 5, 2022): 29-35. Truy cập Tháng Chạp 4, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/466.