Nguyen, Hoang Tin, Minh Tien Nguyen, Thi Diem Tien Le, Thi Ngoc Trinh Bui, Van Thanh Vo, Thanh Dat Phan, Minh Thu Phung, Thi Hong Cua Trinh, Quang Hai Tran, và Thai Thanh Tam Tran. “EVALUATING THE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND VISCERAL FAT OF MALE MICE GENERATED OBESITY MODEL BY A HIGH-FAT DIET”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 4 (Tháng Mười 5, 2022): 21–28. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/465.