Phan, Viet Hung, Duc Long Tran, và Cong Ly Tran. “KNOWLEDGE, ATTITUDES, AND PRACTICES REGARDING COVID-19 PREVENTION AMONG MEDICAL STUDENTS OF CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 4 (Tháng Mười 5, 2022): 14–21. Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/464.