Phan, Viet Hung, Van Thi Vo, và Thi Huynh Nhu Tran. “FEAR OF COVID-19 AND ASSOCIATED FACTORS AMONG STUDENTS IN CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY DURING THE COVID-19 PANDEMIC ”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 4 (Tháng Hai 18, 2023): 7-13. Truy cập Tháng Chạp 4, 2023. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/463.