Nguyễn , Thị Hồng Huệ, Thị Bách Đinh, Tú Loan Lý, và Chí Thành Mã. “ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY BẠCH CHỈ NAM MILLETTIA PULCHRA KURZ FABACEAE”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 61 (Tháng Bảy 12, 2023): 321–329. Truy cập Tháng Bảy 25, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/454.