Lê , Thị Hoàng Mỹ, và Thành Trí Võ. “ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GAP-PCR PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN MẤT ĐOẠN GEN ALPHA-GLOBIN GÂY BỆNH HEMOGLOBIN H”. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, no. 57 (Tháng Hai 28, 2023): 94–101. Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://tapchi.ctump.edu.vn/index.php/ctump/article/view/421.